Angular – Tự xây dựng module “lazy load images”

Lời tựa

Trong bài viết trước của mình về lazy-loading images, mình đã giới thiệu chi tiết cả về lý thuyết lẫn thực hành kèm với các kĩ thuật khác nhau. Tuy nhiên nếu bạn đang lúng túng chưa biết cách tích hợp vào dự án sử dụng framework Angular, thì bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tự tay xây dựng một angular module đơn giản hỗ trợ lazy-load images mà không cần sử dụng thư viện bên ngoài. Để tránh làm bài viết quá dài, mình sẽ chỉ trình bày về phần hướng tiếp cận và thiết lập chứ không giải thích lại về “lazy-loading images” là gì nữa nhé.

Online Demo

Nếu bạn không muốn đọc bài viết dài dòng thì có thể xem online demo tại đây: https://stackblitz.com/edit/angular-lazy-load-images-module

Trước khi bắt đầu

Trở lại với phong cách hay nói dông dài của mình 😅, mình sẽ phân tích một tí về vấn đề chúng ta sẽ code sắp tới đây. Nếu các bạn muốn thực hành ngay thì có thể bỏ qua phần này.

Trước khi bắt đầu, bạn nên tự hỏi xem project của bạn có phải hỗ trợ các browser cũ hay không:

 • Nếu KHÔNG: bài viết này không cần thiết nữa vì browser hiện đại đã chính thức hỗ trợ lazy-loading images với thuộc tính loading="lazy"
 • Nếu KHÔNG nhưng bạn vẫn cần lazyload ảnh nền (background-image): bài viết này sẽ giúp bạn.
 • Nếu CÓ: không phải nói nhiều, chiến thôi.
<!-- Thật tốt nếu bạn không phải support IE -->
<img src="sample.png" loading="lazy">

Bạn có thể kiểm tra xem browser nào đã chính thức hỗ trợ thuộc tính loading="lazy" tại Can I Use.

Hướng tiếp cận với directive

Nếu các bạn đã làm việc với Angular một thời gian, thì sẽ dễ dàng đoán được directive là hướng tiếp cận phù hợp với bài toán này. Tuy nhiên việc sử dụng directive cũng có 2 cách như sau:

 • Nhúng directive trực tiếp vào app.module.ts để có thể sử dụng bất kì chỗ nào.
 • Tạo một module riêng biệt và nhúng directive vào module đó. Chỗ nào cần sử dụng thì nhúng module đó vào.

Bạn chọn cách nào cũng được, nhưng thông thường mình sẽ chọn cách số 2 theo practice của team mình. Bài viết này mình sẽ thực hiện theo cách số 2 nhé.

Chọn kĩ thuật nào để lazy-load images?

Mình đã thống nhất sử dụng directive rồi, nhưng bên trong directive mình sẽ sử dụng kĩ thuật gì để lazy-load images (trong bài viết trước mình có đề cập đến 3 kĩ thuật đấy)? Câu trả lời là mình sẽ sử dụng cả native và Intersection Observable API nhé. Logic code sẽ như sau:

 1. Nếu browser có hỗ trợ thuộc tính loading="lazy", thì chúng ta tận dụng lợi thế này và để cho browser làm công việc của mình.
 2. Nếu browser không hỗ trợ, hoặc là bạn đang muốn lazy-load ảnh nền (background image), thì chúng ta sẽ fallback về Intersection Observable API.

Thông tin thêm cho bạn, nếu bạn muốn support IE thì cần sử dụng polyfill hoặc có thể chuyển sang dùng kĩ thuật scroll event handler. Các bạn kiểm tra tính tương thích của Intersection Observable tại Can I Use.

Tất cả sẽ được code trong phần tiếp theo.

Bắt tay vào code module images-lazyload

Mình sẽ khởi tạo một project Angular rỗng để thực hành nhé. Các bạn khởi tạo dự án với tên là “angular-demo-lazyload”:

ng new angular-demo-lazyload

Tiếp theo, bạn cần tạo một nơi để chứa module lazy-load. Bạn tạo thư mục tên là “shared” và các file cho directive, service và module như bên dưới.

 app/
 ├── shared/
 │  └── images-lazyload/
 │    ├── images-lazyload.directive.ts
 │    ├── images-lazyload.service.ts
 │    └── images-lazyload.module.ts
 │
 ├── app.component.html
 ├── app.component.scss
 ├── app.component.ts
 └── app.module.ts

Giờ thì code thôi, mình có đặt comment chi tiết bên trong code rồi nên sẽ không giải thích nhiều nữa.

Đầu tiên là images-lazyload.directive.ts, chúng ta tận dụng thuộc tính loading để làm directive selector luôn.

import { Injector, Directive, ElementRef } from '@angular/core';
import { ImagesLazyloadService } from './images-lazyload.service';

@Directive({
 // Tận dụng thuộc tính "loading" làm directive selector
 // Bạn có thể thay đổi thành "img[loading], div[loading]" nếu chỉ muốn target đến thẻ img và div
 selector: '[loading]',
})
export class ImagesLazyloadDirective {

 constructor(
  private injector: Injector,
  private el: ElementRef,
 ) {
  const img = this.el.nativeElement;

  // Nếu browser đã support thuộc tính "loading", chúng ta không cần phải làm gì thêm nữa, hãy để nó làm công việc của nó.
  // Tuy nhiên nếu element không phải là img (nó là background image), thì fallback về intersection observable
  if ('loading' in HTMLImageElement.prototype && img.tagName.toLowerCase() === 'img') {
   img.src = img.dataset?.src;
  } else {
   // fallback sử dụng intersection observable API
   const lazyService = this.injector.get(ImagesLazyloadService);
   lazyService.observe(img);
  }
 }
}

Tiếp theo là images-lazyload.service.ts, phần core của Intersection Observable. Nếu bạn muốn lazy-load với scroll thì chỉ cần thay logic bên trong là được.

import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class ImagesLazyloadService {
 private observer: IntersectionObserver;

 constructor() {
  this.init();
 }

 private init() {
  // Khởi tạo
  this.observer = new IntersectionObserver((entries, imgObserver) => {
   entries.forEach(entry => {
    // chưa đến viewport, dừng sớm bớt đau khổ
    if (!entry.isIntersecting) {
     return;
    }

    // src được lưu trong data-src, chúng ta copy nó vào src là xong.
    const lazyImage = entry.target as HTMLImageElement;
    const src = lazyImage.dataset.src;

    // nếu ảnh là thẻ img, copy vào src
    // nếu ảnh là background image, copy vào background-image
    lazyImage.tagName.toLowerCase() === 'img'
     ? lazyImage.src = src
     : lazyImage.style.backgroundImage = 'url(\'' + src + '\')';

    // xong việc thì nên dọn dẹp
    lazyImage.removeAttribute('lazy');

    // tiếp tục dọn dẹp
    imgObserver.unobserve(lazyImage);
   });
  });
 }

 observe(target: Element) {
  // "trải chiếu nằm chờ" tấm ảnh scroll tới viewport
  this.observer.observe(target);
 }
}

Cuối cùng là images-lazyload.module.ts, chỉ là khai báo thôi, không có gì đặc biệt.

import { NgModule } from '@angular/core';
import { ImagesLazyloadDirective } from './images-lazyload.directive';

@NgModule({
 declarations: [ImagesLazyloadDirective],

 // chúng ta chỉ cần export directive để sử dụng, không cần export service ra ngoài
 exports: [ImagesLazyloadDirective],
})
export class ImagesLazyloadModule { }

Sử dụng module images-lazyload

Chúng ta đã tạo xong module của lazyload rồi. Nó sẽ như là một thư viện do chính bạn tạo ra vậy, và bạn chỉ cần nhúng vào nơi mà bạn muốn sử dụng. Ở đây mình sẽ nhúng vào app.module.ts.

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { AppComponent } from './app.component';
import { ImagesLazyloadModule } from './shared/images-lazyload/images-lazyload.module';

@NgModule({
 declarations: [AppComponent],
 imports: [
  BrowserModule,
  ImagesLazyloadModule, // nhúng vào đây
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent],
})
export class AppModule { }

Bây giờ thì chúng ta có thể sử dụng được rồi. Trong app.component.html, chúng ta hãy thử lazy-load một loạt các tấm ảnh, bao gồm cả thẻ img và ảnh nền sử dụng thẻ div. Các bạn để ý là mình không lazy-load 2 tấm ảnh đầu tiên để tránh lỗi layout-shift. Như có chia sẻ trong bài viết trước, các bạn không nên lazy-load các tấm ảnh above-the-fold nhé.

<img src="https://images.unsplash.com/photo-1507525428034-b723cf961d3e?w=753&q=80" width="753" height="500">
<img src="https://images.unsplash.com/photo-1519046904884-53103b34b206?w=753&q=80" width="753" height="500">

<!-- lưu ý là KHÔNG sử dụng thuộc tính src="..." nhé -->
<img loading="lazy" data-src="https://images.unsplash.com/photo-1495954484750-af469f2f9be5?w=753&q=80" width="753" height="500">
<img loading="lazy" data-src="https://images.unsplash.com/photo-1587502536900-baf0c55a3f74?w=753&q=80" width="753" height="500">
<img loading="lazy" data-src="https://images.unsplash.com/photo-1510414842594-a61c69b5ae57?w=753&q=80" width="753" height="500">
<img loading="lazy" data-src="https://images.unsplash.com/photo-1471922694854-ff1b63b20054?w=753&q=80" width="753" height="500">
<div loading="lazy" data-src="https://images.unsplash.com/photo-1473186578172-c141e6798cf4?w=753&q=80" class="lazy-bg-image"></div>
<div loading="lazy" data-src="https://images.unsplash.com/photo-1487349384428-12b47aca925e?w=753&q=80" class="lazy-bg-image"></div>
<div loading="lazy" data-src="https://images.unsplash.com/photo-1527437934671-61474b530017?w=753&q=80" class="lazy-bg-image"></div>
<div loading="lazy" data-src="https://images.unsplash.com/photo-1473496169904-658ba7c44d8a?w=753&q=80" class="lazy-bg-image"></div>

Với ảnh img, mình hard-code luôn chiều rộng và chiều cao để tránh lỗi layout-shift. Đương nhiên cách này chỉ dùng được nếu bạn đã biết chiều rộng và cao của nó thôi nhé. Thực tế việc này nằm ngoài phạm vi bài viết nên mình dùng tạm cách này để demo cho nhanh, chứ ở production mình không nên dùng mà sẽ có những cách khác “xịn xò” hơn.

Với ảnh background sử dụng thẻ div, nếu bạn không có content bên trong thì bạn sẽ chẳng thấy gì đâu. Vì thế bạn cần thêm một tí CSS vào file app.component.scss

.lazy-bg-image {
 width: 753px;
 height: 500px;
 background-size: cover;
 background-position: center;
 background-repeat: no-repeat;
}

Vậy là xong rồi đấy, cùng chạy thử thôi.

Online demo: https://stackblitz.com/edit/angular-lazy-load-images-module

NPM Package

Phần này mình bổ sung thêm nếu bạn nào không thích copy paste và tự maintain code, mà muốn install thư viện bên ngoài để “đảm bảo chất lượng” và hi vọng “họ sẽ maintain giúp mình”, thì mình đã publish module trên thành một thư viện nho nhỏ tại đây: https://github.com/luongvanphuc/ng-lazy-image. Phần hướng dẫn cài đặt và sử dụng các bạn vào xem là thấy.

Bạn có thể xem online demo sử dụng thư viện ng-lazy-image tại đây: https://stackblitz.com/edit/angular-ng-lazy-image

Kết bài

Hi vọng bài viết của mình giúp ích cho các bạn Angular developer đang tìm cách lazy-load các tấm ảnh của mình. Nếu thấy hữu ích thì hãy upvote để mình có động lực viết tiếp các bài tiếp theo nhé. Hoặc các bạn có thắc mắc hay góp ý thì vui lòng để lại comment bên dưới.